عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  •   وضعیت تدریس: دانش آموزان در دفتر خود می نویسند.

داستان های موفقیت

چگونه یکپارچگی می تواند موفق شود؟ مهاجرانی که به باواریا گریخته اند به این سؤالات و سؤالات دیگر درباره این موضوع پاسخ می دهند. ما همچنین با کمک کنندگان خدمات اجتماعی و داوطلبان در مورد تجربیات آنها صحبت کردیم. گزارش ها و مصاحبه ها را می توانید اینجا ببینید.