عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی

ادغام

به پورتال ادغام "زیستن در خانۀ ما بایرن" قلبا خوش آمدید. با اطلاعاتی برای مهاجرین، مردم محل و افراد داوطلب. در این وبسایت علاوتاً معلوماتی در باره همزیستی در بایرن، مراکز تماس و لینک های مفید و همچنین مثال های عملی در مورد موضوع ادغام بدست می آورید.