عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی

ادغام

به پورتال " به آن تعلق دارند- ادغام در بایرن" قلبا خوش آمدید. همراه با اطلاعاتی برای مهاجرین، مردم محلی و افراد داوطلب. در این وبسایت در کنار مسایل دیگر معلوماتی در باره همزیستی در بایرن، مراکز تماس و لینک های مفید همچنین مثال های عملی در پیوند با موضوع ادغام بدست می آورید.