عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
 • عکس از نزدیک: یک زن در حال نوشتن.

ما می خواهیم پناه جویانی که دورنمای خوب برای ماندن در آلمان دارند ، و همچنین پناه جویان به رسمیت شناخته شده ، در بایرن وطن نو خود را بیابند. برای این منظور، آنها باید زبان آلمانی را بیاموزند، خود را واجد شرایط برای بازار کار سازند، مسئولیت را قبول و خود را در جامعه مدغم نمایند. حمایت های دولتی کمک مینماید تا شما به پای خود باستید.

زبان کلید ادغام اجتماعی است

ورود خوب

کسی که در آلمان و بایرن می خواهد وطن جدیدی پیدا کند، باید زبان آلمانی یاد بگیرد. آموختن زبان کشور جهت ادغام موفقانه خیلی مهم است. تنها زمانی مهاجران قادر خواهند بود تا در مکتب، آموزش حرفه و کار موفق باشند که بتوانند آلمانی صحبت کنند. و فقط با لسان مشترک، همزیستی در تمام ساحات زندگی میسر می گردد. مردم باید قادر به برقراری ارتباط خوب با همدیگر باشند. اطفال معمولا لسان دومی را بسیار آسان تر نسبت به کلانسالان یاد می گیرند. بازدید از یک کودکستان می تواند به فرزند شما کمک کند تا بازی آلمانی یاد بگیرد، در تماس با کودکان دیگر بر آید و قابلیت های اولیه را برای مکتب حاصل نماید. پیشنهادات تعلیم و تربیه دوران اولیه کودکی یک فرصت بزرگ برای ورود خوب، برای رشد طفل شما و برای دوران بعدی مکتب می باشد.

Activation required

Clicking on this video will mean that YouTube videos will appear on this website in future. We would like to inform you that data will be transferred to YouTube once activated. You can permanently activate the playing of videos with one click or also permanently deactivate this service in the data privacy instructions.

کورس های ادغام به عنوان یک فرصت تعلیمی

بایرن برای ادغام روی آموزش و کار تمرکز می کند . مهاجرانی که از شرایط خاص برخوردارند ، به اندازۀ کافی به زبان آلمانی صحبت نمی کنند و در آلمان به مکتب یا مکاتب مسلکی و حرفوی نمی روند ، حق ومکلفیت شرکت در یک کورس ادغام دارند. کورس قاعدتاً شامل 600ساعت تدریس لسان آلمانی و 100 ساعت تدریس معلومات عمومی می باشد. این کورس قوانین و اصول همزیستی در آلمان را ارائه می کند. برای اینکه بتوانید در یک کورس ادغام نزدیک محل بود و باش خود شرکت نمایید باید درخواست آن را خانه پری نموده و به ادارۀ فدرال برای مهاجرت و پناهندگان ارسال نمایید . کورس آلمانی با یک امتحان در سطح زبانی B1 خاتمه می یابد . تمام کسانی که در آن بصورت موفقانه شرکت می نمایند ، شهادتنامه دریافت می دارد.

معلومات بیشتر راجع به "کورس ادغام" را می توانید اینجا بیابید: برای لغات و واژه ها

Activation required

Clicking on this video will mean that YouTube videos will appear on this website in future. We would like to inform you that data will be transferred to YouTube once activated. You can permanently activate the playing of videos with one click or also permanently deactivate this service in the data privacy instructions.

مناسب برای بازار کار بایرن

ادغام به بازارکار مهم وضروری است. ما می خواهیم که انسان ها خودشان زندگی خود را تأمین نمایند. به این منظور، حکومت ایالتی بایرن با اداره کار و اقتصاد بایرن توافقنامه یی "ادغام از طریق آموزش حرفوی و کار" را امضا نموده است. هدف این بود که تا آخر سال 2016 برای 20.000 پناهنده پراکتیکوم، آموزش حرفه یا جای کار پیشنهاد گردد. درخزان سال 2016، اولین بخش این هدف نه تنها تکمیل شد، بلکه تعداد جا های ارائه شده تقریبا دو برابر بود. حدود 40.000 پناهنده درپراکتیکوم، آموزش و کار قرار داده شدند.تا پایان 2019 باید 60.000 نفر در کارمدغم شوند.

Activation required

Clicking on this video will mean that YouTube videos will appear on this website in future. We would like to inform you that data will be transferred to YouTube once activated. You can permanently activate the playing of videos with one click or also permanently deactivate this service in the data privacy instructions.

استفاده از فرصت ها

همچنین در بایرن برنامه های آموزشی بسیار دیگر از طرف موسسات مختلف وجود دارد. افرادی که نمی توانند یا به قدر کافی خواندن و نوشتن یاد ندارند، باید بطور مثال یک کورس سواد آموزی بگیرند. جوانان می توانند تحصیلات خود را در کلاس های خاص در مکاتب مسلکی ادامه دهند. برای مهاجرینی که آموزش حرفه ای داشته اند، یک تعداد دوره های آموزشی تکمیلی وجود دارند که آنها را برای بازارکار بایرن آماده می سازند. چانس خود را بیازمایید و بیشتر واجد شرایط گردید. شما فقط می توانید برنده شوید!

Activation required

Clicking on this video will mean that YouTube videos will appear on this website in future. We would like to inform you that data will be transferred to YouTube once activated. You can permanently activate the playing of videos with one click or also permanently deactivate this service in the data privacy instructions.

وضع تدریس: جوانان مهاجر در یک اتاق درسی.
پناه جویان وپناهنده گان در زمینه ی ادغام پشتیبانی می شوند. در عین زمان، مهم است تا آنها وظایف خود را به انجام رسانند و زبان آلمانی را فرا بگیرند.

تشویق و توقع

ما می خوهیم تا شما خود را در خانه ی خود احساس کنید، با مردم محلی بخوبی آمیزش کنید و زندگی خود را شکل بدهید. برای این منظور دانستن اصولی که همه در اینجا به آن پایبند اند، مهم می باشد. هر فردی که اینجا زندگی می کند، دارای حقوق و وظایف می باشد.

اصل "تشویق و توقع" برای همه شهروندان قابل تطبیق میباشد. در عین زمان "تشویق و توقع" مهمترین اصل اساسی سیاست ادغام اجتماعی بایرن است. به این مفهوم که: جامعه به پناه جویان و پناهنده گان کمک می کند و در عین وقت ازآنان توقع دارد تا آنها وظایف شان را بجا آورند و خود را فعالانه مدغم نمایند.

بایرن ادغام را تشویق می کند

به عنوان پناهندۀ شناخته شده یا پناهجو با درونمای خوب، به شما در بایرن بخاطر آموختن زبان آلمانی ، پیدا کردن کار و یا جایی برای آموزش حرفوی همچنین برای یافتن خانه پس از قبولی و سهمگیری در جامعه ، کمک می شود . شما از ما بخاطر کمک بخود ، کمک دریافت می دارید.

بایرن توقع ادغام دارد

تمام افراد باید حقوق و قوانین را رعایت نمایند، اصل آزادی های دموکراتیک و ارزش های آن را برسمیت بشناسند. عملکرد جامعه ی بایرن بر مبنای اصول مشخص استوار است. افرادی که جدیدا اینجا می آیند، باید چنان رفتار کنند که انسان های دیگر همیشه یا از نسل ها باینطرف عمل نموده اند. علاوه بر آن، کسانی که به بایرن می آیند باید به خود زحمت دهند تا آلمانی یاد بگیرند.

قانون ادغام اجتماعی بایرن

قانون ادغام اجتماعی بایرن (BayIntG) بتاریخ اول جنوری 2017 به تصویب رسیده است. با این قانون به ادغام، هدف و جهت بخشیده شده است. قانون ادغام اجتماعی بایرن در برگیرنده اصل تشویق و توقع و همچنین اصول روشن همزیستی خوب است. افرادی که به بایرن می آیند باید تمام خواست های پیوسته به قوانین و ارزش های را که اینجا حاکم اند، قبول نمایند، در ارتقای آنها مشارکت ورزند و آنها را به عنوان استاندارد معتبر بپذیرند. مهاجرانی که طور قانونی بصورت مداوم در بایرن اقامت دارند، باید زبان آلمانی و فرهنگ غالب ما را بشنا سند و آن را ارج گذارند و به نوبه ای خود پذیرش و تحمل را تجربه نمایند.

در چارچوب ادغامی که تشریح شده، برای مهاجران در هر سن وسالی، فراگیری ارزش های ما، آموختن زبان آلمانی، همچنین حصول تعلیم و تربیه، آموزش مسلکی و فرصت های کار از اهمیت زیادی برخوردار است.

قانون ادغام اجتماعی بایرن، ادغام را به عنوان یک مسوؤلیت اجتماعی تعریف می کند. آن را از تمام نهاد های دولتی و غیر دولتی انتظار دارد. طور مثال، این قانون بر نقش مهم کمون ها در بایرن تاکید دارد و از اقتصاد بایرن به عنوان شریک مرکزی یاد می کند.

اما با قانون ادغام اجتماعی بایرن می خواهیم یک موضوع را در ضمن روشن سازیم: جایی که آمادگی برای ادغام موجود نباشد، در آن باید تحریمات وضع گردد. ما با قانون ادغام مکلفیت هایی را ایجاد می کنیم و از تمام کسانی که اینجا بسر می برند می خواهیم تا به ارزش ها و نظام حقوقی ما توجه نمایند.

سرمایه گذاری برای ادغام

حکومت ایالتی بایرن بتاریخ 09.10.2015 برنامه چندین ساله مخصوص بنام "تشویق همبستگی، تقویه ادغام" را تصویب نمود. بایرن سالانه چندین میلیون یورو را جهت ادغام پناهنده گان و پناه جویان مستحق مصرف می کند، از آنجمله برای کودکستان ها، مکاتب، مراکز مشورتی و پیشنهادات جهت گیری. به این ترتیب مهاجران به بهترین وجه باید در پیوند با ادغام ممکن پشتیبانی گردند.

در باره قانون ادغام اطلاعات بیشتربدست آورید:

قانون ادغام اجتماعی بایرن بتاریخ اول جنوری 2017 نافذ گردید. این قانون بتاریخ 13 دسمبر 2016 در جریده رسمی قانون و قواعد به نشر سپرده شد.
(قانون ادغامGVBI صفحه335، BayRS 26-6-A)

سه مرد جوان از ملیت های مختلف هنگام ورزش توپ. با خوشی همدیگر را حلقه زده اند.
انجمن های زیادی در بایرن وجود دارند. این چیز ادغام را آسانتر می سازد: در اینجا مردم اوقات فراغت خود را ،بطور مثال از طریق ورزش یا موسیقی, سپری می سازند. بعضی هم به حیث داوطلب در اطفائیه شرکت می کنند.

ارزش ها و همزیستی در بایرن

از آن میان این چیزها به بایرن تعلق می گیرند. به این مفهوم که به عنوان کسی که تازه رسیده است : رعایت اصول و ارزش های موجود . قانون اساسی آلمان و قانون بایرن  اصول همزیستی دمکراتیک با برخورداری از حقوق مساوی را تصریح می سازند. نحوه ای برخوردهای روزانه ، مثلاً دست دادن ، نیز بعنوان احوالپرسی مهم می باشند. پناهندگان  و  پناهجویان مستحق بایستی این اصول را بپذیرند و بر اساس آن زندگی کنند ما می خواهیم تا شما ابتکار را خود بدست گرفته و مسئولیت را برای خود و دیگران به عهده بگیرید.

با هم در اوقات فراغت

فعالیت های تفریحی مشترک ادغام را آسانتر می سازند. مثلا در آلمان ورزش نقش عمده ی بازی می کند – فوتبال، بایسکل سواری، گردش، دویدن، تنیس، شنا، اسپ سواری و انواع زیاد سپورت های دیگررا می توان با دیگران به پیش برد. مردم معمولا به باشگاه های ورزشی ملحق می شوند. انواع انجمن های دیگر نیز وجود دارند. آنها امکانات خیلی خوبی جهت ادغام فراهم می سازند. یک انجمن را می توانید از روی مخفف "e. V." برای "انجمن ثبت شده" (eingetragener Verein) بشناسید.

نگاهی به انواع گوناگون انجمن ها:

 • باشگاه های ورزشی
 • انجمن داوطلبان اطفائیه
 • انجمن های سنتی بایرن مانندانجمن جوانان و انجمن تیراندازان
 • انجمن های سرګرمی مانند پرورش باغ های کوچک و مخروطی
 • انجمن های موسیقی، آواز، رقص یا تیاتر
 • انجمن های فرهنگی
 • انجمن های محیط زیست و طبیعت
 • انجمن های کمک بخود
 • انجمن های اجتماعی و انسانی
 • انجمن های حامی، طور مثال کودکستان ها، سازمان ها ی جوانان، شفاخانه ها

خود مسوؤلیتی و دولت رفاه

دولت آلمان یک دولت رفاه است. دولت از شهروندان خود حمایت می کند و فرصت های برابر را برای شان تضمین می نماید. برای افراد در حالات اضطراری، خدمات مختلف، اساسا محدود به زمان پیشبینی شده است، به عنوان مثال پول بیکاری II، هزینه مسکن و کمک سوسیال. این خدمات از طریق پرداخت مالیات تمام شهروندان تأمین می گردند.

سیستم تأمین اجتماعی آلمان بر اساس اصل همبستگی فعالیت می کند. افراد غنی به ضعیفان کمک می کنند، مردمان سالم به مریضان. هر شهروند در قدم اول به خودش رسیدگی می کند و باید تلاش کند تا بتواند با اتکأ بخود امور زندگی اش را تأمین نماید. این موضوع هم برای مردم محلی و هم برای مهاجران صدق می کند.

دختر جوان مهاجر با تلفون هشیار به پناهنده گان مشوره می دهد.
هر کس می تواند کمک نماید: پناهندگان و پناه جویان مستحق که مدت بیشتری در آلمان بوده اند، می توانند کسانی را که تازه آمده اند، طور مثال، هنگام رفتن به مقامات همراهی کنند.
عکس ازنزدیک: دست یک مهاجر جوان. در یک کتابچه جنتری دار یادداشت می نویسد.
جوانان بسیاری به شکل داوطلبانه در انجمن ها یا سازمانهای کمک به پناهنده گان کار می کنند و با این کار فعالانه در ترویج ادغام همکاری می کنند.

کار داوطلبانه: تعهد به جامعه

مردم بسیار در بایرن به امورداوطلبانه می پردازند. کار داوطلبانه به این مفهوم است که یک شخص برای یک هدف خوب آزادانه و بصورت رایگان کار کند. افراد فراوانی به کار های داوطلبانه، چه در باشگاه های ورزشی، در مراکز کمک به اطفال و نوجوانان، در بخش محیط زیست یا کمک به پناهنده گان فعالیت دارند. در بایرن 36 فیصد افراد بالای 14 سال، یعنی یک بر سه تمام شهروندان بالاتر از 14 سال، در کارهای داوطلبانه شرکت می ورزند.

پناهنده گان به پناهنده گان کمک می نمایند

یک تعداد زیادی ازپناهنده گان و پناه جویان مستحق نیز در کار های داوطلبانه کمک می کنند و به این ترتیب سهم بزرگی در ادغام میگیرند. تقاضا زیاد است، مثلا در بخش ترجمانی برای کسانی که تازه می آیند یا همراهی کردن آنها به دفاتر و مقامات. مهاجرانی که مدت زیادی در بایرن زندگی کرده اند، آلمانی صحبت می کنند و با محیط آشنایی دارند، می توانند شروع جریان را آسان بسازند. کدام دفترمسوؤل چه چیز است؟ کدام سوپرمارکت نزدیک است؟ معیار ادب و حسن نیت چیست؟ از شما قلبا دعوت می شود تا دانش خود را با افرادی که برخلاف شما مدت زیادی در اینجا زندگی نکرده اند، شریک نمایید.

کجا می توانم کمک کنم؟

نقطه آغاز اولیه، در صورتی که شما خواسته باشید درست پس از آمدن پناه جویان به آلمان کمک کنید، بطور کلی مدیریت مرکزپذیرش اولیه است. یا اینکه شما از اداره کمک به پناهندگی، مراکز مشاوره پناهندگی و مهاجرت، سازمان های خیریه مانند کاریتاس، دیاکونی یا رفاه کارگران، امور کلیسای محل یا شهرداری محل می پرسید که کجا و چگونه می توانید کمک نمایید. به این ترتیب می توانید کمکی را که زمانی خودتان دریافت نموده اید به دیگران اعطا نمایید و خود برای ادغام بهتر امکانات جدیدی بدست آورید: در یک باشگاه ورزشی، در سرپرستی و نگهداری کودکان، در پرستاری از بیماران و کلانسالان. امکانات فراوان وجود دارند. بایرن کمک می کند- و از کمک و همکاری شما مسرور می گردد.