عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • وضع تدریس: مردان و زنان جوان با معلم خود در کلاس درسی.

در بایرن مردمانی از 170 ملیت در کنار هم در صلح و صفا زندگی می کنند. همینطور باید دوام پیدا کند. به همین سبب، ادغام در بایرن از مقام والایی بر خوردار است. در این رابطه بایرن اصل "تشویق و توقع" را بکار می برد. این دقیقا چه مفهومی دارد؟ چرا مهم است که مثلا پناهندگان زبان آلمانی بیاموزند و فرهنگ حاکم بایرن را برسمیت بشناسند؟ مردم بایرن در زمینه ای حصول ادغام چه سهمی می توانند اجرا نمایند؟

بایرن متنوع است

بایرن متنوع است! در بایرن همین اکنون از هر پنج نفر یک نفر سابقه مهاجرت دارد. اینها در حدود 2.72 میلیون نفر هستند. ادغام در بایرن موفق است. این مساله از آنجا قابل درک است که بایرن در آلمان، بطور مثال، دارای بلندترین حد میزان اشتغال و کمترین خطر فقر در میان مردم با گذشته مهاجرت می باشد. یا از آن جهت که جوانان بسیار زیادی که گذشته مهاجرت دارند در بایرن بطور مثال از طریق آموزش حرفه بصورت خوب واجد شرایط می گردند. افراد دارای گذشته مهاجرت می توانند و باید در جامعه ما در بایرن سهم گرفته و خود را متعلق به آن بدانند.

جوانان پناهنده امروز می توانند نیروهای تخصصی فردا باشند. ما به همین جهت شمولیت آنها را دربرنامه های مختلف چون کورس های آلمانی و کورس های حقوق و ارزش تشویق مینماییم تا برای بازار کار واجد شرایط گردند. از آنان توقع داریم تا ارزش ها و اصول جامعه ما را پذیرفته و رعایت نمایند.

Activation required

Clicking on this video will mean that YouTube videos will appear on this website in future. We would like to inform you that data will be transferred to YouTube once activated. You can permanently activate the playing of videos with one click or also permanently deactivate this service in the data privacy instructions.

وضع تدریس: زن و مرد جوانی با کامپیوتر. یک معلم عقب شان ایستاده و چیزی را توضیح می دهد.
بایرن پناه جویان را از طریق ارائه کورسهای گوناگون مانند کورس های زبان تشویق می کند و آنها را به این ترتیب در رسیدن به بازار کار مورد حمایت قرار میدهند.
عکس از نزدیک: مردی روی وظیفه ی تحریری اش کار می کند.
آموختن زبان آلمانی برای پناهجویان و پناهندگانی, که قبول شده اند, مهم است. از این طریق آنها چانس بهتری برای تحصیل، کار و زیست با همی اجتماعی دارند.

چرا ادغام خوب مهم است

ادغام موفق یک پیش شرط برای پایین نگهداشتن بیکاری، تداوم رفاه و اتحاد جامعه ای ماست . اینها همه برای به دست آوردن آمادگی و تمایل مردم محلی برای ادغام ، نیز ضروری می باشد.

ادغام همه چیز است

بایرن در سال 2015 حدود 160،000 پناهجو را پذیرفته است . عده ای از آنها بطور دائمی در اینجا باقی می مانند. برای اینکه ادغام تأمین شود ، هر کس باید در آن مشارکت ورزد. این ادغام طی روند پناهندگی شروع می شود . حکومت فدرال جریان پناهندگی را به پیش می برد. ایالت آزاد بایرن مسئول اعاشۀ پناهجویان است . به عبارت دیگر تا جاییکه کمون ها شرکت می ورزند ، بایرن مصارف آن را بر عهده می گیرد . خدمات داوطلبانۀ مشاورۀ پناهندگی و مشاورۀ مهاجرت که از سوی انجمن ها و سازمان های خیریه انجام می یابند نیز از سوی بایرن مورد پشتیبانی مالی قرار می گیرند . بسیاری از داوطلبان از پناهندگان مراقبت و پشتیبانی مالی نموده و در یافتن کار یا مسکن به آنها کمک می نمایند.

در مقابل از پناهجویانی که در روند شناسایی قرار دارند و همچنین از پناهچویان و پناهندگان دیگر انتظار داریم:

  • که زبان آلمانی یاد بگیرند. افراد تازه وارد فقط زمانی میتوانند که در جامعه مدغم شوند زبان ما را بیاموزند، و در مکتب، تحصیل و کار موفق گردند. و تنها با یک زبان مشترک همزیستی در تمام شوؤن زندگی میسر می شود.
  • که آنها فرهنگ حاکم و از آن طریق بخصوص اصول قانونی و ارزش های را که قانون اساسی آلمان و قوانین ایالت بایرن برای همزیستی تمام مردم در آلمان یا بایرن تصویب کرده اند، رعایت نمایند.
  • که آنها بنوبه ای خود جهت دستیابی به همزیستی در سرزمین ما سهم خود را ادا نمایند، از خود ابتکار عمل و مسوولیت پذیری نشان دهند.

نکته ای مرکزی برای ادغام پناهندگان ، همچنین برای پناهجویانی که دورنمای ماندن در آلمان دارند، موضوع تماس با مردم محلی است. افرادی که به یک وطن بیگانه می آیند، بسیاری از اصول و نحوه ای برخورد را به آسانی در اثر مراوده و تماس با مردمی که در آنجا زندگی می کنند ودر نتیجه انطباق با محیط اجتماعی شان فرا می گیرند.

ادغام به عنوان عامل اقتصادی

پیش شرط ادغام موفقیت آمیز آن است که :

  • تا نیرو های کار از طریق تحصیل حرفه یا ادامه آموزش مسلکی واجد شرایط گردند
  • تهدید کمبود نیروی کار مسلکی بر طرف گردد
  • سطح بیکاری در بایرن پایین بماند
  • پناهندگان شامل کار گردند و سهم خود را در نظام اجتماعی ادا نمایند
  • پناهندگان از طریق قدرت خرید خود، اقتصاد و رفاه عمومی را تقویه نمایند.

"تشویق و توقع" چه مفهوم دارد

اصل "تشویق و توقع" در آلمان شامل تمام افراد – چه مردم محلی و چه خارجیان – می گردد. هر شهروند حقوق و وظایفی دارد. پشت همه ای اینمسایل، ایده ای اتصال داد و ستد و تقدم خود مسوؤلیت پذیری در مقابل حمایت دولت به هدف رسیدن به بزرگترین رفاه ممکن و عدالت برای تمام مردم، نهفته است.

"تشویق و توقع" اصل مرکزی خط مشی ادغام اجتماعی بایرن است. مفهوم آن اینست:

مهیا ساختن پشتیبانی برای پناهندگان و پناهجویان تا جاییکه ضرور است و در عین زمان – در پهلوی شناسایی نظام حقوقی و ارزش های ما- توقع ابتکار عمل شخصی و خود مسوؤلیت پذیری از آنان.

ما ادغام را از طریق تقویه ای پناهندگانی که در جریان قبولی قرار دارند و پناهجویانی که دورنمای خوب برای ماندن در اینجا دارند، تشویق می کنیم تا به خوبی به بایرن برسند، تا زبان آلمانی را یاد بگیرند، تا جایی برای کار یا تحصیل حرفه پیدا کنند، همچنین پس از به رسمیت شناختن خود جایی برای زندگی خود تهیه نموده و در جامعه شرکت نمایند.

بایرن از ادغام این توقع را دارد: تمام افراد باید حقوق و قوانین را رعایت نمایند، اصل آزادی های دموکراتیک و ارزش های آن را برسمیت بشناسند. عملکرد جامعه ی بایرن بر مبنای اصول مشخص استوار است. افرادی که جدیدا اینجا می آیند، باید چنان رفتار کنند که انسان های دیگر همیشه یا از نسل ها باینطرف عمل نموده اند. علاوه بر آن، کسانی که به بایرن می آیند باید به خود زحمت دهند تا آلمانی یاد بگیرند

بدون همسان سازی  –اما اصول مرتبط و الزام آور برای همه

ارزش ها و قوانین ما در آلمان و بایرن موضوع بحث نسیتند. اینها براساس یافته های تاریخی ما پایه گذاری شده و افتخارات جامعه آزاد و دموکراتیک ما محسوب می گردند. قانون اساسی آلمان بنیاد همزیستی صلح آمیز ما را تشکیل می دهد.

چکش قاضی روی یک کتاب قرار دارد.
تمام افراد باید قانون را مراعات کنند. هرکس حقوق و وظایفی دارد که برای همزسیتی صلح آمیز ضروری است.

قانون ادغام اجتماعی بایرن

قانون ادغام اجتماعی بایرن (BayIntG) بتاریخ اول جنوری 2017 به تصویب رسیده است. با این قانون به ادغام، هدف و جهت بخشیده شده است. قانون ادغام اجتماعی بایرن در برگیرنده اصل تشویق و توقع و همچنین اصول روشن همزیستی خوب است. افرادی که به بایرن می آیند باید تمام خواست های پیوسته به قوانین و ارزش های را که اینجا حاکم اند، قبول نمایند، در ارتقای آنها مشارکت ورزند و آنها را به عنوان استاندارد معتبر بپذیرند. مهاجرانی که طور قانونی بصورت مداوم در بایرن اقامت دارند، باید زبان آلمانی و فرهنگ غالب ما را بشنا سند و آن را ارج گذارند و به نوبه ای خود پذیرش و تحمل را تجربه نمایند.

در چارچوب ادغامی که تشریح شده، برای مهاجران در هر سن وسالی، فراگیری ارزش های ما، آموختن زبان آلمانی، همچنین حصول تعلیم و تربیه، آموزش مسلکی و فرصت های کار از اهمیت زیادی برخوردار است.

قانون ادغام اجتماعی بایرن، ادغام را به عنوان یک مسوؤلیت اجتماعی تعریف می کند. آن را از تمام نهاد های دولتی و غیر دولتی انتظار دارد. طور مثال، این قانون بر نقش مهم کمون ها در بایرن تاکید دارد و از اقتصاد بایرن به عنوان شریک مرکزی یاد می کند.

اما با قانون ادغام اجتماعی بایرن می خواهیم یک موضوع را در ضمن روشن سازیم: جایی که آمادگی برای ادغام موجود نباشد، در آن باید تحریمات وضع گردد. ما با قانون ادغام مکلفیت هایی را ایجاد می کنیم و از تمام کسانی که اینجا بسر می برند می خواهیم تا به ارزش ها و نظام حقوقی ما توجه نمایند.

تشویق انسجام، تقویت ادغام

حکومت ایالتی بایرن بتاریخ 09.10.2015 برنامه چندین ساله مخصوص بنام "تشویق همبستگی، تقویه ادغام" را تصویب نمود. بایرن سالانه چندین میلیون یورو را جهت ادغام پناهنده گان و پناه جویان مستحق مصرف می کند، از آنجمله برای کودکستان ها، مکاتب، مراکز مشورتی و پیشنهادات جهت گیری. به این ترتیب مهاجران به بهترین وجه باید در پیوند با ادغام ممکن پشتیبانی گردند.

خانه برای تمام شهروندان بایرن

در چارچوب پیمان مسکن، ایالت آزاد بایرن برای تمام گروه های مردم خانه های مناسب تهیه می دارد. تا سال 2019 باید بر اساس این پیمان تا 28.000 خانه کرایی جدید یا خانه های که مشمول یارانه می گردند، از سوی دولت تأمین مالی شوند. بایرن خود را بریک پروگرام اضطراری ملی، یک برنامه پشتیبانی محلی و توسعه خانه سازی دولتی متمرکز می سازد. از این برنامه مردم محلی نیز به همان اندازه پناهندگان مستفید می گردند. برای این منظور بودجهای به ارزش 2.6 میلیارد یورو آماده گردیده است.

مناسب برای بازار کار بایرن

ادغام به بازارکار مهم وضروری است. ما می خواهیم که انسان ها خودشان زندگی خود را تأمین نمایند. به این منظور، حکومت ایالتی بایرن با اداره کار و اقتصاد بایرن توافقنامه یی "ادغام از طریق آموزش حرفوی و کار" را امضا نموده است. هدف این بود که تا آخر سال 2016 برای 20.000 پناهنده پراکتیکوم، آموزش حرفه یا جای کار پیشنهاد گردد. درخزان سال 2016، اولین بخش این هدف نه تنها تکمیل شد، بلکه تعداد جا های ارائه شده تقریبا دو برابر بود. حدود 40.000 پناهنده درپراکتیکوم، آموزش و کار قرار داده شدند.تا پایان 2019 باید 60.000 نفر در کارمدغم شوند.

همچنین در بایرن برنامه های آموزشی بسیار دیگر از طرف موسسات مختلف وجود دارد. افرادی که نمی توانند یا به قدر کافی خواندن و نوشتن یاد ندارند، باید بطور مثال یک کورس سواد آموزی بگیرند. جوانان می توانند تحصیلات خود را در کلاس های خاص در مکاتب مسلکی ادامه دهند. برای مهاجرینی که آموزش حرفه ای داشته اند، یک تعداد دوره های آموزشی تکمیلی وجود دارند که آنها را برای بازارکار بایرن آماده می سازند. چانس خود را بیازمایید و بیشتر واجد شرایط گردید. شما فقط می توانید برنده شوید!

در باره قانون ادغام اطلاعات بیشتربدست آورید:

قانون ادغام اجتماعی بایرن بتاریخ اول جنوری 2017 نافذ گردید. این قانون بتاریخ 13 دسمبر 2016 در جریده رسمی قانون و قواعد به نشر سپرده شد.
(قانون ادغامGVBI صفحه335، BayRS 26-6-A)

مدارا و انسانیت

مردمانی که بخاطرحفاظت به دلیل جنگ و پیگرد و شکنجه به بایرن پناه می آورند، اینجا با شفقت و مهربانی روبرو می شوند؛ این یک ضرورت اخلاقی و بشری است. مدارا شرط اساسی جهت همزیستی صلح آمیز در آزادی و تعیین سرنوشت تان است. بایرن همچو یک سرزمین انسانی، با مدارا و آگاه به سنت است. ما به آن افتخار می کنیم.

راه بایرن

عشق به وطن و به همان پیمانه بازبودن و دید جهانی داشتن فرمول موفقیت راه بایرن است. ما مدارا داریم – اما از مهاجرینی که می خواهند جهت زندگی به بایرن بیایند نیز انتظار داریم تا خود را با اصول اساسی جامعه آزاد و دموکراتیک ما آشنا نموده و مطابق به این اصول زندگی نمایند. افرادی که آماده ی پذیرش این اصول نباشند، نمی توانند از ما هم انتظار مدارا داشته باشند.

یک زن و یک مرد جوان با گذشته مهاجرت به یک تابلت نگاه می کنند و می خندند.
مردمان فراوانی در آلمان به شکل داوطلبانه کمک می کنند. به این خاطر آنها تشکر می کنیم!

کار داوطلبانه ضروری است

مردم در آلمان و بایرن حس همبستگی داشته در برابر انسان های دیگر آماده کمک می باشند. این را هزاران انجمن و اتحادیه عام المنفعه، یک شبکه متراکم از نهادهای اجتماعی شامل کلیسا ها و سازمان های خصوصی و همچنین موسسات بی شمار خیریه و پروژه های تعاونی واشخاص انفرادی نشان می دهد.

مشارکت داوطلبانه ضروری بوده و هست و نقش عمده ای در جامعه ما بازی می کند. اینکه کار یاری دهندگان داوطلب آلمانی و اهالی بایرن تا چه حد مهم بوده است، آنها این را هنگام ورود صدها هزار پناهجو در مدت کم در خزان سال 2015 به مرزهای آلمان و بایرن نشان دادند.

مشارکت داوطلبانه کمک کنندگان زن و مرد تکیه گاه مهم و ضروری جامعه ما در رساندن سریع کمک به جاهایی است که به آن ضرورت احساس می شود. این را کار داوطلبانه بخصوص از خود نشان داده است. شفقت، انسانیت، حس اجتماعی و مدارا ستون های اصلی آن را تشکیل می دهند. برای این از تمام یاری دهندگان داوطلب که خدمات بزرگی در بایرن انجام می دهند، سپاسگزاری می نماییم.

کمک برای کمک بخود

تعداد بیشماری از انجمن ها و سازمانهای عام المنفعه از خزان 2015 در بخش پناهندگان و پناهجویان به وجود آمده یا گسترش یافته و برنامه های جدید ایجاد گردیده اند. در شهر ها و نواحی بایرن گروه های کمکی تشکیل شده اند تا طور مثال کمک برای کمک بخود را برای پناهندگان و پناهجویان انجام دهند.

هزاران نفر، که بعضی از آنها گذشته مهاجرت دارند، خود را در گروه های کمکی متشکل کرده اند. آنها پناهندگان را جهت تداوی صحی نزد دکتران یا برای وعده ملاقات شان با ادارات مربوطه، مشایعت می کنند؛ مسایل خورد و بزرگ روزمره را برای شان توضیح می دهند، در یافتن خانه، جای کار، محل آموزش حرفه و پراکتیکوم به آنها کمک می کنند، فعالیت های مشترک ورزشی و تفریحی راه می اندازند. این لیست می تواند خیلی دراز شود.