عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی

تعهد در زمینه ادغام در ساحات سیاست، کمون ها، انجمن ها و اتحادیه ها همچنین از سوی شهروندان اعم از زن و مرد خیلی زیاد بوده و است. ورود و به آن تعلق داشتن- نکات یک روند طولانی است که هر انسان می تواند هر روز به آن شکل ببخشد. آیا می خواهید در جهت ادغام کمک کنید؟ ما شمارا با ارائه معلومات، مراکز تماس و پروژه های موفقیت آمیزپشتیبانی می نماییم.

معلومات اجمالی (جهت یابی)

امور داوطلبانه همه را در بر می گیرد، به نفع همه است. به همین خاطر مهم است که افراد بیشتری در آن شرکت کنند. در اینجا بر شرکای طرف گفتگو همچنین سازمان ها و مراکز تماس نظر اجمالی می اندازیم.

امور داوطلبانه: چه باید بدانم؟

شما میخواهید یک فعال باشید ولی هنوز سوالات زیادی دارید، مثلا راجع به موضوع حمایت بیمه و امور داوطلبانه؟ لینک های مفید به پرسش های مهم.

امکانات برای تعهد شخصی شما

در اینجا در باره اینکه شما شخصا چه کار های انجام داده می توانید، معلومات و اطلاعات الهام بخشی وجود دارد. می خواهید کورس آلمانی دایر نمایید، کمک جنسی نمایید و یا خانه به کرایه بدهید؟

معلومات عمومی در باره ادغام، مهاجرت و پناهندگی

اگر در پی گرفتن معلومات کلی در باره ادغام، مهاجرت و پناهندگی هستید، لینک های موضوعات نامبرده را در اینجا می یابید:

سلب مسئولیت

وبسایت های  ارائه دهندگان دیگر یا "لینک" ها باید از محتویات وبسایت خود ما تفکیک شوند. از طریق این لینک ها ما فقط زمینۀ استفاده از محتویات منابع خارجی را با در نظر داشت احتمال مسئولیت حقوقی و جزائی مورد بررسی قرار داده ایم . اما ما قادر نیستیم  تغییرات در این مطالب خارجی را بصورت مداوم زیر بررسی بگیریم و به همین دلیل مسئولیت آن را نیز به عهده نمی گیریم.  برای محتویات غیر قانونی ، اشتباه آمیز  یا ناکامل و بخصوص از زیان های ناشی از آن که از طریق استفاده  یا عدم استفاده از اطلاعات منابع ثالث بوجود بیایند ، تنها خود ارائه دهندگان وبسایت ها مسئولیت دارند.