عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • تصویر: ورنا لوفت.

"ادغام جاده یکطرفه نیست"

مشاور اجتماعی پناهندگی، ورنا لوفت، با پناهندگان مرد جوان در تراگ لوفت هاله در گرونوالد نزدیک مونشن کار می کند. به عنوان یک زن، وی تاکنون فقط تجارب مثبتی از آنان داشته است.

برای ورنا لوفت، کمک برای کمک به خود، بیش از همه این مفهوم را افاده می کند، "قراردادن پناهجویان به وضعیتی که قادر شوند امور زندگانی خود را مستقلانه به پیش ببرند. این موضوع به صحبت کردن زبان، دانستن اصول و ساختار ها تعلق دارند."

مشاور اجتماعی پناهندگی در تراگ لوفت هاله در گرونوالد

ورنا لوفت، متولد 1990، تحصیل کرده ی اتنولوژی، از آخر سال 2015 تاکنون به عنوان مشاور اجتماعی پناهندگی در انجمن "کمک انسان به انسان" در تراگ لوفت هاله در گرونوالد نزدیک مونشن کار می کند. در آنجا بیشتر مردان جوان بین سنین 18 و25 داشته که واز شش تا هشت نفر در یک کابین میخوابند. بیشتر پناهندگان ماه ها در تراگ لوفت هاله زندگی می کنند. شغل وی به عنوان زن در میان مردان پر سرو صدا؟ مشکلی وجود ندارد "به عنوان زن هنوز هر گز مورد بی احترامی قرار نگرفته ام." افراد خود را می شناسند، در سرک به همدیگر سلام می گویند. در گرونوالد همه چیز بخوبی جریان دارد.

تصویر: ورنا لوفت هنگام گفتگو.
ورنا لوفت در رشته مردم شناسی تحصیل کرده است. به عنوان مشاور اجتماعی پناهندگی در انجمن "کمک انسان به انسان" در حومه مونشن کار می کند.
"با همه انتظارات معقولی که ما از نظر ادغام پناهندگان داریم، به نظر من مهم است تا به آنها به عنوان انسان خوش آمد بگوییم."
ورنا لوفت در حال رفتن به دفترش.
ورنا لوفت در حال رفتن به دفتر انجمن. وی بیشتر ساعات کارش را با پناهندگان در محل رهایشی شان در گرونوالد نزدیک مونشن سپری می کند.

کمک انسان به انسان: این نام، پروگرام است

"ما پناهندگان را در رفتن به ادارات، هنگام ثبت نام به کورس های ادغام و زبان آلمانی یا برای یافتن جایی برای آموزش حرفه ویا پراکتیکوم کمک می نماییم" ورنا لوفت از کار های روزانه اش صحبت می کند. برخورد در یک سطح مساوی برایش مهم است. کمک انسان به انسان بیشتر از یک نام است، این یک پروگرام است. "با همه انتظارات معقولی که ما از نظر ادغام پناهندگان داریم، به نظر من مهم است تا به آنها به عنوان انسان خوش آمد بگوییم." بیشترین آنها می خواهند در جامعه ادغام یابند، آلمانی یاد بگیرند و برای شان کاری پیدا کنند. وی می گوید "اما ادغام یک جاده یکطرفه نیست. یک تلاش دوجانبه است." تماس خوب بین مردم محلی و پناهندگان خیلی مهم است و ترس را در هر دو طرف کاهش می بخشد.

با تیم پسران در گارد درخت می یا (Maibaumwache)

در گرونوالد افراد زیاد تلاش می ورزند. "حلقه مددگاران وظیفه اش را بخوبی انجام می دهد. اما تیم ها و کلپ ها نیز پناهندگان جوان را بخود جذب می کنند." فوتبال بازی می شود، آلمانی تدریس می گردد، آواز خواندن و آشپزی یاد داده می شود. و کلتور جدید بایری معرفی می گردد. طور مثال در گارد درخت ماه می یکجا با کلپ پسران. جوانان گرونوالد پناهندگان جوان را در جشن روستاها – از رقص ماه می گرفته تا خیمه های جشن با موسیقی زنده - شرکت می دهند.

تصویر: ورنا لوفت هنگام گفتگو.

ورنا لوفت، مشاور اجتماعی پناهندگی تاکید دارد که ادغام اجتماعی باید همراه با تلاش دوجانبه باشد.

دست های که با هم دور یک دایره از سنگ موزاییک چیده شده اند.

دست های خود را بهم برسانیم: نام پروگرام انجمن "کمک انسان به انسان".

پوستر با ارزشهای ادیان بزرگ جهان.

از هندوئیسم تا مسیحیت: نسبت به تفاوت ها, ادیان جهان وجوه مشترک بیشتری با هم دارند.

نمایش مضمون

ضمیمه:

تراگلوفت هاله در این اواخر بسته شده است.