عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی

مشخصات ناشر

ناشر

وزارت کار و امور اجتماعی، خانواده
 و ادغام اجتماعی ایالت بایرن
Winzererstraße 9
München 80797

تلیفون: 089.1261.01
تلی فکس: 089.1261.1122
ایمیل: Poststelle@stmas.bayern.de

شماره شناسایی مالیاتی برابر ماده 27 قانون مالیات آلمان: DE –811335517

مسوول محتویات

مسوول محتویات
کریستیان ک.ی. دینر
آمر شعبه روابط عمومی
تلیفون: 089.1261.1640
تلی فکس: 089.1261.181640
ایمیل: Oeffentlichkeitsarbeit@stmas.bayern.de

مسوول بیانیه های مطبوعاتی وزارت امور اجتماعی ایالت بایرن

فیلیپ اشپت
آمر دفتر مطبوعات
تلیفون: 089.1261.1477
تلی فکس: 089.1261.2078
ایمیل: Presse@stmas.bayern.de

شرایط استفاده

متون، تصاویر، گرافیک و دیزاین این صفحات انترنتی شاید دارای حق کاپی رایت باشند.
موادی که کاپی رایت ندارند نظر به ماده 5 قانون کاپی رایت آلمان، حفاظت و شامل مطالب ذیل می گردند:

  • قوانین، مقررات، احکام رسمی، اطلاعیه ها و همچنین فیصله ها و رهنمود های رسمآ تهیه شده پیرامون فیصله ها.
  • مطالب رسمی دیگرکه به مفاد عامه برای معلومات عمومی منتشر شده اند، با در نظرداشت اینکه قواعد پیرامون حق تمامیت و ذکر منبع د رمطابقت با ماده 62، بند 1 تا 3 و ماده 63 بند 1 و 2 قانون کاپی رایت آلمانمتقابلآ قابل تطبیق اند.

به عنوان یک فرد ، شما اجازه ی استفاده از مواد کاپی رایت را برای استفاده شخصی و خصوصی تان  مطابق به ماده 53  قانون کاپی رایت دارید. تکثیر و یا استفاده از مواد کاپی رایت این ویب سایت و یا قطعات آن در نشریات الکترونیکی  دیگرو یا چاپ و انتشار آنها فقط با اخذ اجازه از ما امکان پذیر است. در صورت درخواست، کسانی که مسوول محتوای وبسایت اند، آنرا عرضه می نمایند. انتشار مجدد و استفاده از بیا نیه های مطبوعاتی و سخنرانی ها با ذکر مآخذ آن بصورت عمومی  مجاز است.

علاوه بر این، حق کاپی رایت متون، تصاویر، گرافیک و اطلاعات دیگرمی تواند کلأ و یا قسمإ متعلق به یک منبع سومی باشد. درباره حقوق احتمالی منبع ثالث، کسانی که مسوول محتوای وبسایت اند نیز به شما معلومات بیشتر می دهند،  در صورتی که حقوق مذکورقبلآ از طریق یادداشت های مربوطه در ویب سایت مشخص نشده باشد.

ادعای مسوولیت

تمام اطلاعاتی را که در این ویب سایت فراهم شده اند، بر اساس بهترین فهم و دانش خود مورد بررسی و تأیید قرار داده ایم. با این حال، نمی توانیم هیچگونه تضمینی مبنی برصحت، اکمال، تازگی و در دسترس بودن معلومات ارائه شده را به عهده بگیریم. هیچگونه یک رابطه قراردادی با استفاده کنندگان این ویب سایت وجود ندارد.

ما مسوول خساراتی که از طریق استفاده یا عدم استفاده این ویب سایت به میان میاید، نمی باشیم.
در صورتیکه ماده 839 قانون حقوق شهروندی (مسئولیت در صورت نقض در حین وظیفه رسمی) قابل تطبیق باشد, رفع مسوولیت  صدق نمی کند.

ما مسوولیت خسارات احتمالی را که هنگام تماس، داونلود و یا نصب و استفاده از نرم افزار در اثر ویروس های کامپیوتری ایجاد شوند، به عهده نمی گیریم.

این رفع مسوولیت به اطلاعاتی که در محدوده دستورالعمل خدمات اروپایی قرار می گیرند،( دستورالعمل شماره ای.گی 2006/123) صدق نمی کند. صحت و سقم آن اطلاعات تضمین شده است.

لینک ها

ارجاعات متقابل ("لینک ها") به وبسایت های دیگر باید از محتویات سایت خود ما متمایز گردند. از طریق این لینک ها، ما فقط اجازه دسترسی جهت استفاده از محتویات منبع ثالث را مطابق با ماده 8 "قانون تله میدیا"  می دهیم. وقتی ما برای اولین بار به این خدمات انترنتی وصل شدیم، محتویات این منابع ثالث را برای تعیین اینکه آیا آنها می توانند باعث مسوولیت مدنی یا جزایی ممکن گردند، بررسی نموده ایم. اما ما قادر نیستیم تا بصورت مداوم محتویات این سایت های بیرونی را جهت تغییرات ممکن بررسی نماییم. به همین علت مسوولیت آنها را به عهده نمی گیریم. مسوولیت محتویات غیر قانونی، اشتباه آمیز یا نا مکمل و بخصوص خسارات وارده را – که در اثر استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات منابع ثالث ناشی شوند- تنها ارائه دهندگان همان وبسایت ها به دوش می گیرند. آگهی ها و اعلانات پخش شده در صفحات آنها به توصیه ی ما صورت نگرفته است. همچنین، ما محتویات این اعلانات را به حساب خود نمی گیریم.

کاپی رایت

وزارت کار و امور اجتماعی، خانواده و ادغام اجتماعی ایالت بایرن- تمام حقوق محفوظ است.   ©

تمام صفحات بر روی این سرورمعلوماتی دارای حقوق کاپی رایت اند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد. این مسأله بویژه در مورد متون، تصاویر، گرافیک، صوت و ویدئو یا فایل های انیمیشن بشمول ترتیب آنها در وبسایت ها صدق می کند.

تکثیرویا استفاده از چنین وبسایت ها و( یا قطعات آن) در نشریات الکترونیکی  دیگرو یا چاپ و انتشار آنها (همچنان در انترنت)  فقط با اخذ اجازه از ما امکان پذیر است. انتشار مجدد و استفاده بیا نیه های مطبوعاتی و سخنرانی ها با ارائه ی ماخذ آن در کل مجاز است. هیآت تحریریه می تواند اجازه ی نشر وبسایت ها را بدهد. علاوه بر این، حق کاپی رایت متون، تصاویر، گرافیک و اطلاعات دیگرمی تواند کلأ و یا قسمأ متعلق به یک منبع ثالث باشد.

تمام نام ها و علایم تجارتی که در خدمات انترنتی از آنان یاد شده و احتمالأ از سوی منابع ثالث حفاظت می شوند، بدون محدودیت شامل مفاد حقوق علایم تجارتی و حقوق مالکیت صاحبان ثبت شده ی آن می گردند.
ذکر علایم تجارتی د محتویات انترنتی ما به مفهوم آن نیست که علایم تجارتی توسط حقوق منابع ثالث حفاظت نمی گردند.

منبع عکس

  • Anja Prestel
  • Getty Images International
  • iStockphoto LP
  • Photocase Addicts GmbH
  • .Shutterstock, Inc