عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی

احترام متقابل برای همزیستی صلح آمیزمردم محلی با پناهندگان مهم است. اما بیشتر اوقات بازهم سوالاتی از هر دو طرف مطرح می شوند: چگونه من به درستی رفتارکنم؟ ادغام چگونه صورت می گیرد؟ من چه کرده می توانم؟ در این زمینه مردم محلی و پناهندگان با موضوعات مشابه سر و کار دارند. در اینجا جهت یابی و رهنمایی دریافت می کنید.

مردم محلی
پناهنده

سوالات مدال

مدال های ما پاسخ های مهمی را به سرعت به شما می رسانند. برای این کار فقط به یکی از سوالاتی که شما را بخود مشغول داشته ، کلیک کنید.

چگونه من به درستی با پناهندگان رفتار نمایم؟

چگونه من به درستی با مردم محلی رفتار نمایم؟

چگونه من به درستی با پناهندگان رفتار نمایم؟

پیش خود تصور کنید که در یک ملک بیگانه زندگی می کنید. هیچکس را نمی شناسید، زبان آنجا را بلد نیستید و نمی توانید با مسایل روزمره خود را وفق دهید. از مردم محلی انتظار چه نوع رفتاری دارید؟ آمادگی برای کمک و مهمان نوازی در آغاز،  کار را بر شما یقینا آسان خواهد ساخت. اکثرا یک لبخند و پاسخ دادن به یک سلام کافی است. از این نقطه آغاز نمایید که پناهندگان نیز دقیقا مانند مردم محلی از برخورد با شما چندان مطمئن نیستند.

چگونه من به درستی با مردم محلی رفتار نمایم؟

پیش خود مجسم کنید که ظرف مدت کوتاهی بسیارمردمان بیگانه به وطن شما می آیند. از آنها چه نوع رفتاری توقع دارید؟ به نحو رفتار درست مردم محلی در بایرن می توانید دقت نمایید: مردم چگونه مودبانه سلام می کنند؟ هنگام خرید چطور برخورد می کنند؟ یا در معاینه خانه دکتر؟ فراگرفتن سریع زبان خیلی مهم است. تلاش کنید با مردم محلی هنگام فراغت تماس بگیرید، طور مثال در باشگاه و کلپ های ورزشی.

آیا باید از مذاهب دیگر، مثلا از اسلام بترسم؟

آیا می توانم فرایض دینی خود را آزادانه بجا آورم؟

آیا باید از مذاهب دیگر، مثلا از اسلام بترسم؟

خیر، نباید بترسید. اسلام نیز مانند ادیان دیگر نکات اتصالی برای عدم تحمل پذیری و جدال علیه اصول بنیادی دیگران دارد. بخش اعظم حدود 1.6 میلیارد مردم مسلمان در جهان عقاید خود را به شکل صلح آمیز ابراز می دارند. شرایط خاصی باعث افراطی شدن یک عده می گردند. مذهب بیشتر به عنوان سرپوشی بر اعمال شان بکار گرفته می شود. گروپ های افراطی و رادیکال در تمام ادیان دنیا وجود دارند. این چیز به آن مفهوم نیست که عیب از خود دین است، بلکه بیشترآنچه که مردم از دین می سازند.

آیا می توانم فرایض دینی خود را آزادانه بجا آورم؟

بلی، شما می توانید. در آلمان مذهب یک موضوع شخصی است. همه می توانند آزادانه تصمیم بگیرند به کدام جهت عقیدتی تعلق داشته باشند یا اینکه بی عقیده باشند. هر انسان اجازه دارد تا مراسم مذهبی خود را آزادانه بجا آورد، اما اجازه ندارد عقایدش را بر دیگران تحمیل کند یا اینکه آنرا بالا تر از قانون تصور کند.

چرا ادغام برای همه اهمیت دارد؟

چگونه می توانم خود را در جامعه مدغم سازم؟

چرا ادغام برای همه اهمیت دارد؟

ادغام یعنی پیوند و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی جامعه ایکه فرد را پذیرفته است. ادغام در نقطه مقابل تناقضات اجتماعی و همچنین تفرقه و انشعابات اجتماعی و قومی عمل می کند. ادغام اجتماعی اما در صورتی امکان پذیر می گردد که مهاجرین خود در زمینه آن دست آورد های داشته باشند، جامعه هم آن را برسمیت بشناسد و افراد را با جبین باز بپذیرد. علاوه بر آن، ادغام ساختاری افرادی را که سابقه ای مهاجرت دارند به کار می اندازد و این خود باعث پرداخت مالیات و مشارکت در سیستم اجتماعی می گردد. ادغام در جهان کار، بهترین ادغام در جهان زندگی بایرن است. مهم و ضروری است. میسر شدن ادغام به نحو خاصی پیش شرط استقلال اقتصادی و ایستادن سر پای خود است. به همین دلیل پناهندگان و پناهجویان شناخته شده که در سنین کارقرار دارند باید در صورت امکان هرچه زودتراعاشه زندگی خودرا خود بدست آورده بتوانند. ادغام موفق برای صلح اجتماعی امروز و برای نسل های آینده ضروری است.

چگونه می توانم خود را در جامعه مدغم سازم؟

بایرن سرزمین ادغام موفقیت آمیز است. از هر پنج نفر در بایرن یک نفر سابقه ای مهاجرت دارد. در گذشته هم مهاجرین خود را با موفقیت به جامعه ای ما تطابق داده اند. برای تداوم موفقیت آمیز بیشتر، بایرن از یکسو محدودیت بر مهاجرت وضع می کند تا توانایی خدمات دولت و جامعه را حفظ کند و از طرف دیگر حکومت بایرن بر اصل تشویق و توقع و بر اصول روشن همزیستی خوب تکیه می کند. از طریق اقدامات تشویقی فروان در زمینه های آموزش لسان، ادغام از طریق آموزش حرفه و شغل همچنین خانه سازی ایالت بایرن حق خود را برای ادغام موفقیت آمیز ادا می کند.

زبان مشترک کلید ادغام خوب است. شما باید آلمانی یاد بگیرید، قوانین، ارزش ها و اصول همزیستی را رعایت نمایید. شمول در کورس های مناسب اجباری است. برای گرفتن یک دوره آموزش حرفوی یا جای کار تلاش کنید. در پهلوی آموختن زبان، ادغام در محل کار اساس یک زندگی رضایت بخش و خودکفا است. کار برای شما شرایط یک ادغام اجتماعی خوب را فراهم می سازد. اما ادغام همچنین شامل جنبه های مهم دیگر هم است. خود را مطلع بسازید، متجسس باشید، وبه فرهنگ و کشوری که در آن زندگی می کنید باز باشید. شما مانند تمام شهروندان دیگر حقوق و وظایفی دارید. آنها را باید بجا آورده و خود بصورت فعال در ادغام اجتماعی خود سهم بگیرید.

آیا باید تمام پناهندگان آلمانی یاد بگیرند؟

کجا و چگونه می توانم آلمانی بیاموزم؟

آیا باید تمام پناهندگان آلمانی یاد بگیرند؟

مهاجرینی که دارای اجازه اقامت اند و بصورت کافی زبان آلمانی نمی دانند، موظف به شرکت در یک کورس ادغام می باشند. بخش اعظم 600 ساعت درسی یک کورس شامل درس آلمانی است. کورس جهت یابی 100 ساعت را در بر می گیرد. این کورس قوانین و اصول همزیستی را در آلمان ارائه می نماید.

کجا و چگونه می توانم آلمانی بیاموزم؟

اساسا هر فرد با سابقه ای مهاجرت که به آلمان می آید باید از هر فرصت برای آموختن زبان استفاده نماید. آشنایی با زبان آلمانی کلید زندگی موفقیت آمیز در آلمان است. مهاجرینی که دارای اجازه اقامت اند، اما به حد کافی آلمانی صحبت کرده نمی توانند و در آلمان شامل مکتب و یا مکتب حرفه نمی باشند، مکلف اند و حق دارند تا در یک کورس ادغام شرکت نمایند. کورس اصولا شامل 600 ساعت درس آلمانی است و 100 ساعت جهت یابی. برای شرکت در یک کورس ادغام نزدیک محل اقامت خود باید درخواست خود را به اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان (BAMF) تقدیم نمایید.

معلومات بیشتر راجع به کورس های ادغام را می توانید از وبسایت BAMF به دست آورید

وزارت کار و امور اجتماعی، خانواده و ادغام ایالت بایرن علاوه بر مسایل متذکره تعداد زیادی پیشنهاد های تشویقی برای متقاضیان پناهندگی عرضه می دارد.

معلومات بیشتر راجع به پیشنهادات زبان و سیاست اجتماعی پناهندگی در وبسایت وزارت امور اجتماعی بایرن موجود است

مردم محلی اغلب چه سوالاتی از خود می کنند؟

بسیاری از مردمان محلی سوالاتی در رابطه با مهاجرت دارند. بیشترین تعداد پناهندگان از کجا می آیند؟ چقدر پول دریافت می دارند؟ و: من چطور کمک کرده می توانم؟ در اینجا به مهمترین سوالات پاسخ داده شده است.

به اصطلاح زبان رایج به تمام کسانی که از کشور های خود فرار می کنند پناهنده می گویند. این کلمه از نظر حقوقی درست نیست.

پناهجو یا درخواست کننده پناهندگی یا مستحق پناهندگی: نظر به ماده 16 الف قانون اساسی آلمان کسانی که مورد پیگرد سیاسی قرار می گیرند از حق پناهندگی در آلمان برخوردار می شوند. این چیز به مفهوم آنست کسی که در جستجوی پناهندگی به آلمان می آید پناهجو نامیده می شود. به مجردی که وی در اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان (BAMF) درخواست پناهندگی اش را ارائه می دارد درخواست کننده پناهندگی یا متقاضی پناهندگی نامیده می شود. اگر وی بتواند ثابت سازد که در وطن خود به دلایل سیاسی از سوی دولت مورد پیگرد قرار دارد، پناهندگی دریافت می دارد. در اینصورت وی مستحق پناهندگی گفته می شود.

پناهندگان: حق پناهندگی را تنها کسانی دارند که مورد پیگرد سیاسی قرار می گیرند. افرادی که از سوی دولت زیر پیگرد نیستند اما به دلایل نژادی، مذهبی یا بخاطر تعلق به یک گروه اجتماعی در کشور خود به خطر مواجه اند، می توانند به عنوان پناهنده برسمیت شناخته شوند.

حمایت تکمیلی: به معنای کمک موقتی است. حمایت موقتی به کسانی ارائه می شود که به عنوان پناهنده قبول نمی شوند و پناهندگی دریافت نمی دارند. اما در صورتی که آنها در کشور مربوطه شان به خطر شکنجه، اعدام و یا خطرات بزرگ دیگر ناشی از منازعات مسلحانه قرار داشته باشند، از آلمان اخراج نمی گردند. کسی که واجد شرایط گردد اجازه اقامت دریافت می دارد و اجازه می یابد تا طور موقت در آلمان زندگی نماید.

نظر به معلومات اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان (BAMF) تمام پناهندگانی که در سال 2015 به آلمان آمده اند دراین ضمن ثبت نام شده اند. نشان انگشت، عکس و اطلاعات شخصی شان بصورت موثق تثبیت شده است. از اوایل سال 2016 پناهندگان هنگام اولین تماس شان با مسوولان در اداره مرکزی ثبت نام خارجیان راجستر می شوند. سپس از طریق سیستم تقسیمات EASY به یکی از مراکز پذیرش اولیه ارجاع می گردند.

معلومات راجع به سیستم EASY را می توانید اینجا بدست آورید: به لغت نامه فرار و پناهندگی

سوریه، افعانستان وعراق کشور های اند که 68 در صد تمام پناهندگان (مجموعا 489.378 نفر) در سال 2016 از آنجا آمده اند.:

  1. سوریه: 266.250 (36.9 در صد)
  2. افغانستان: 127.012 (17.6 درصد)
  3. عراق: 96.116 (13.3 در صد)

ارقام فعلی را می توانید از آمار مسایل پناهندگی مربوط به BAMF بدست آورید: به وبسایت BAMF

افرادی که از کشور های مبدا با سطح حفاظتی بیش از 50 درصد می آیند، دورنمای خوبی برای باقی ماندن دارند. در سال 2016 کشور های اریتریا، عراق، ایران، سوریه و سومالی شامل این کتگوری می شدند. برای مثال سوریه در سال 2016 سطح حفاظتی برابر به 98.0 درصد در بین مجموعا 295.040 فیصله داشت. (منبع: اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان- آمار مسایل پناهندگی، دسمبر 2016). اینکه کدام کشور ها سطح حفاظتی (>/= 50) در صد را تکمیل می کنند، هر شش ماه از سوی BAMF تعیین می گردد.

ارقام جاری را می توانید در آمار مسایل پناهندگی اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان پیدا کنید: به وبسایت BAMF

حق پناهندگی یک اصل قانون اساسی است (ماده 16 الف قانون اساسی). در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان آمده است "کسانی که مورد پیگرد سیاسی اند از حق پناهندگی برخوردار می گردند."

بر اساس حفاظت از پناهندگان یا حمایت (فرعی) تکمیلی افرادی که مورد آزار و پیگرد سیاسی قرار ندارند می توانند اینجا باقی بمانند در صورتی که در وطن شان آنها را خطر شکنجه، مرگ و یا خطرات بزرگ دیگر تهدید نماید. کسانی که به عنوان پناهنده یا پناهنده مستحق شناخته شده اند، یک اجازه اقامت سه ساله دریافت می دارند. پس از سه سال می توانند آنها، در صورتی که موفق به ادغام شده و اعاشه زندگی خود را تامین کرده بتوانند، اجازه اقامت نا محدود دریافت نمایند. افرادی که مشمول حمایت تکمیلی می گردند یا در مورد شان ممنوعیت اخراج وجود دارد ابتدا یک ویزه ی اقامت یک ساله دریافت می نمایند که پس از آن هر مرتبه برای دوسال دیگرتمدید می گردد. اجازه اقامت نا محدود حد اقل پنج سال بعد از آن امکان دارد.

معلومات بیشتردر زمینه پناهندگی، پناهندگان و حمایت تکمیلی را می توانید اینجا پیدا کنید: به لغت نامه فرار و پناهندگی

خارجیان بی وطن، پناهندگان قبول شده، پناهجویان وپناهندگان سهمیه بندی شده در رابطه با تأمین اجتماعی عین امتتیازات شهروندان آلمانی را دارا می باشند. این موضوع بویژه در مورد بیکاری، بیمه اجتماعی و خدمات آموزشی همچنین دریافت کمک اجتماعی /سوسیال اعتبار دارد. در صورت محتاج بودن به کمک، خارجیانی که وضعیت اقامت شان تامین شده است خدماتی بر اساس مواد 7 و 8 قانون امور اجتماعی II یا نظر به ماده 23 قانون امور اجتماعی XII دریافت می دارند. متقاضیان پناهندگی کمک ها را بر اساس قانون خدمات برای متقاضیان پناهندگی دریافت مینمایند.

معلومات بیشترراجع به قانون خدمات برای متقاضیان پناهندگی را در اینجا حاصل می کنید: به لغت نامه فرار و پناهندگی

خیر، مردم محلی به هیچ صورت متضرر نمی شوند. افراد نیازمند آلمانی پول بیشتری نسبت به درخواست کنندگان پناهندگی دریافت می دارند. دریافت کنندگان آلمانی که تنها زندگی می کنند بر اساس اصولنامه هرتز-IV- ماهانه مبلغ 404 یورو می گیرند، در حالی که متقاضیان پناهندگی در عین شرایط نظر به قانون خدمات برای متقاضیان پناهندگی حد اکثر 354 یورو دریافت می نمایند. در سالهای گذشته دولت به کسانی که درآمد کم دارند کار های زیادی انجام داده است. پس از انفاذ قانون حداقل مزد، در ماه جولای 2016 حقوق تقاعد 5 درصد ازدیاد یافت. این بزرگترین انطباق بازنشستگی در 20 سال گذشته بود.

متقاضیان پناهندگی می توانند اساسا سه ماه پس از آمدن به آلمان کار نمایند. برای آن اجازه دفتر خارجی ها و تأیید آژانس فدرال برای کار ضروری است. حقوقی که دریافت شود با کمک دولتی عیار ساخته می شود. برای محاسبه یک مقدار معین باصطلاح دارایی حفاظت شده مد نظر گرفته می شود (شبیه به خدمات ارائه شده بر اساس قانون امور اجتماعی II یا XII). پناهندگان قبول شده و پناهندگان اجازه کار نا محدود بدست می آورند و می توانند حتی کسب و کار شخصی نیز براه اندازند.

معلومات بیشتر در زمینه ورود به بازار کاربرای افراد پناهنده را دفتر فدرال برای مهاجرت تقدیم می دارد: به وبسایت BAMF

اصل مهم سیاست ادغام بایرن عبارت است از "تشویق و توقع". دولت وجامعه هردو پناهندگان را در موارد مختلف ترغیب می کنند، بطور مثال دوره های زبان، کورس های حقوق و ارزش ها، آموزش حرفه وادامه تحصیل مسلک و غیره. این تشویق کمک برای کمک بخود است، تا اینکه افراد پناهنده در صورت ممکن زود سرپا بایستند و با مسوولیت خودزندگی نمایند وبتوانند سهم شان را برای جامعه ادا نمایند.

معلومات بیشتردر مورد "تشویق وتوقع" را می توانید در اینجا زیر عنوان تشویق وتوقع مطالعه نمایید

سازمان های خیریه بزرگ از آنجمله رفاه کارگران، کاریتاس و دیاکنی در سرتاسر آلمان به پناهندگان رسیدگی نموده و مشوره ارائه می نمایند. اگر علاقه دارید که کارهای داوطلبانه انجام دهید بایکی از این بنیاد ها در محل زندگی خود تماس بگیرید. ادارات منطقه وی و شهری همچنان کلیسا ها نیز مددگاران داوطلب را وساطت می کنند. در این رابطه در هر منطقه حلقه های مددگار و گروه های ابتکاری وجود دارند.

معلومات، توصیه ها و لینک ها در زمینه امور داوطلبانه را اینجا می یابید: زیر عنوان"خدمات اجتماعی و داوطلبانه"

آمار جنایی نشان می دهد که اکثریت بزرگ متقاضیان پناهندگی مرتکب جرم نمی گردند.جرایم جنایی از سوی مقامات آلمانی تعقیب می شوند صرفنظر از اینکه مجرم از کجا می آید. اگر پناهندگانی که مرتکب جرم شده اند به زندان محکوم شوند، مجبور اند آلمان را ترک نمایند. این موضوع در صورتی که مجازات به حالت تعلیق در آید نیز صادق است. این قاعده شامل جرایمی علیه حیات، علیه مصوونیت جسمی، علیه خودمختاری جنسیتی و همچنین حملات علیه پولیس می گردند. سرقت و دزدی های مکرر نیز باعث اخراج می گردند. کسی که مجرم ثابت شود در صورتیکه نظر به دلایل موجه و سنگین اخراج شده نتواند، باید مدت جرمش را در آلمان سپری کند. شخص مجرم, در صورتی که از سوی او خطری متوجه جامعه باشد, می تواند پس از سپری کردن زندان هم اخراج گردد.

معلومات بیشتر در زمینه رشد جنایت را در اینجا حاصل می کنید:

اگر درخواست پناهندگی کسی رد شود و دلایل دیگری نیز برای حق اقامت وجود نداشته باشند (مثلا حمایت تکمیلی یا دولدونگ)، موضوع خروج از آلمان بصورت کتبی برای درخواست کننده اطلاع داده می شود. فرد مذکور باید طی یک مدت تعیین شده آلمان را ترک کند. اگر وی طور داوطلبانه حاضر به خروج نگردد، از آلمان اخراج می گردد. "Abschiebung" به این مفهوم است که یک خارجی در صورت لزوم حتی با استفاده از ابزار زور (پولیس) از کشور بیرون رانده می شود. مسوولیت این امور به دوش دفاتر خارجی ها در ایالات است. گاهی ممکن است موانعی برای اخراج وجود داشته باشد، مثلا وقتی که خارجی مریض باشد و یا فرودگاه مورد نظر مسدود باشد. دفتر خارجی ها این موضوع را بررسی می کند. اگر چنین موانعی موجود نباشند، اخراج انجام خواهد یافت.