عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • وضعیت درسی: شاگردان هنگام نوشتن در کتابچه ها.

داستان های موفقیت

ادغام چگونه میسر میشود؟ مهاجرینی که به بایرن پناهنده شده اند به این سوال و نیز سوالاتی دیگر در این زمینه پاسخ می دهند. علاوه بر آن ما با مددکاران خدمات رفاهی و داوطلبانه در باره تجاربشان صحبت کرده ایم. در اینجا رپورتاژها و مصاحبه ها را می یابید.