عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • دو مرد در حالی که صمیمانه دست می دهند و می خندند.

خدمات اجتماعی و داوطلبانه

میلیونها نفر تاکنون در کار های داوطلبانه برای پناهندگان مشارکت نموده اند. در این زمینه آنها در پهلوی نهاد های دیگر از سوی خدمات اجتماعی حمایت می گردند. این سایت، معلومات، مکان های ملاقات و داستان های عملی آنها را بیان می دارد.

انجمن های خیریه در سراسر آلمان از پناهندگان و پناهجویان مراقبت نموده و به آنها مشوره می دهند. خدمات اجتماعی ادغام را فعالانه به پیش می برند؛ طور مثال از طریق پروژه های عام المنفعه. در اینجا نشان می دهیم که شما چگونه و در کجا می توانید در کار های داوطلبانه سهم بیگیرید.

شما می توانید در پورتال معلوماتی ما اطلاعات و مکان های ملاقات را در رابطه با موضوعات ادغام و امور داوطلبانه دریافت نمایید.

در داستان های موفقیت ، مهاجرین سرگذشت خود را بازگو می کنند که چگونه به آلمان آمده اند و چگونه در بایرن زندگی می نمایند. مشاوران اجتماعی پناهجویان از کار خود گزارش می دهند و کمک کنندگان داوطلب از فعالیت های داوطلبانه شان قصه می کنند.

یادداشت:

معلومات مفصل راجع به "خدمات اجتماعی و داوطلبانه" را می توانید در نسخه های انگلیسی یا آلمانی این سایت مطالعه نمایید: