عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • دو مرد در حالی که صمیمانه دست می دهند و می خندند.

خدمات داوطلبانه

میلیون ها نفر تا کنون برای پناهندگان داوطلب شده اند. این وب سایت اطلاعات، مکان های ملاقات و داستان های عملی را ارائه می دهد.

انجمن های خیریه در سراسر آلمان از پناهندگان و پناهجویان مراقبت نموده و به آنها مشوره می دهند. خدمات اجتماعی ادغام را فعالانه به پیش می برند؛ طور مثال از طریق پروژه های عام المنفعه. در اینجا نشان می دهیم که شما چگونه و در کجا می توانید در کار های داوطلبانه سهم بیگیرید.

شما می توانید در پورتال معلوماتی ما اطلاعات و مکان های ملاقات را در رابطه با موضوعات ادغام و امور داوطلبانه دریافت نمایید.

در داستان های موفقیت ، مهاجرین سرگذشت خود را بازگو می کنند که چگونه به آلمان آمده اند و چگونه در بایرن زندگی می نمایند. مشاوران اجتماعی پناهجویان از کار خود گزارش می دهند و کمک کنندگان داوطلب از فعالیت های داوطلبانه شان قصه می کنند.

یادداشت:

معلومات مفصل راجع به "خدمات اجتماعی و داوطلبانه" را می توانید در نسخه های انگلیسی یا آلمانی این سایت مطالعه نمایید: